Home Customer Satisfaction

客户满意度调查报告

准备好查看未经过滤的反馈评分了吗?欢迎查看我们的每月客户满意度报告。它展示了我们对真实性的承诺。请浏览我们的评分,评分显示了我们对高质量客户体验、与我们合作的便捷性以及我们如何超越期望的三个方面。通过特定的调查标准和地区来查看每个评分。您可以在每个月中旬左右cha查看到上个月的评分!

 • 所有区域
 • 亚洲
 • 欧洲
 • 美国
 • 全部
 • 总体满意度
 • 客户费力度
 • 达到预期

所有地区数据

 • 90% 93% 97% 88% 94% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 100%
 • 93% 88% 97% 86% 79% 96% 100% 93% 100% 100% 100% 93%
 • 93% 90% 95% 91% 89% 93% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
 • 92% 92% 94% 92% 92% 96% 83% 100% 83% 94% 91% 94%
 • 92% 90% 97% 92% 86% 95% 100% 100% 100% 88% 94% 100%
 • 91% 86% 95% 94% 88% 100% 86% 71% 86% 88% 88% 88%
 • 95% 97% 97% 97% 97% 100% 94% 94% 94% 95% 100% 95%
 • 94% 89% 96% 91% 91% 97% 100% 86% 86% 100% 89% 100%
 • 95% 88% 97% 94% 84% 97% 100% 100% 100% 95% 90% 95%
 • 93% 91% 93% 93% 96% 96% 100% 86% 86% 90% 80% 90%
 • 100% 94% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 • 92% 88% 96% 93% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100%
 • 100% 92% 98% 100% 91% 97% 100% 100% 100% 100% 89% 100%
 • 90% 93% 97% 88% 94% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 100%
 • 93% 88% 97% 86% 79% 96% 100% 93% 100% 100% 100% 93%
 • 93% 90% 95% 91% 89% 93% 100% 90% 100% 100% 100% 100%
 • 92% 92% 94% 92% 92% 96% 83% 100% 83% 94% 91% 94%
 • 92% 90% 97% 92% 87% 95% 100% 100% 100% 88% 94% 100%
 • 91% 86% 95% 94% 88% 100% 86% 71% 86% 88% 88% 88%
 • 95% 97% 97% 97% 97% 100% 94% 94% 94% 95% 100% 95%
 • 94% 89% 96% 91% 91% 97% 100% 86% 86% 100% 89% 100%
 • 95% 88% 97% 94% 84% 97% 100% 100% 100% 95% 90% 95%
 • 93% 91% 93% 93% 96% 96% 100% 86% 86% 90% 80% 90%
 • 100% 94% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 • 92% 88% 96% 93% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100%
 • 100% 92% 98% 100% 91% 97% 100% 100% 100% 100% 89% 100%